top of page

​חודש אלול תשרי

עבודת כהן גדול ביום הכפורים

הרצאת מולטימדיה על עבודתו של הכהן הגדול ביום הקדוש ביותר לעם היהודי, בתקופת המקדש.
במהלך המצגת נלווה את הכהן הגדול, בהכנות שבוע לפני יוה"כ ועד לנעילת שערי ההיכל בסיום יום כיפור.
התמונות מלוות באנימציה ורקע מוסיקלי של תפילות יוה"כ, וממחישות את סדר העבודה כולה ביום הקדוש.







הלוח העברי
הרצאה בליווי וידאו ואנימציה המסבירה על על הלוח העברי, הגריגאורני, המוסלמי ומה שבניהם.
במהלך השיעור נלמד גם על הכרזת ראש חודש, עיבור השנה והמשׂואות.

bottom of page