עזרים למורים - infogr

ישום המאפשר יצירת דיאגרמה. אינטראקטיבית.

בעזרת הדיגאמה אפשר להציג נתונים בצורה חזותית המאפשרת הסקת מסקנות. בנוסף ניתן ליצור תרשים, שרטוט או ציור, המראה באופן תיאורי יחסים בין נתונים.