top of page

​חודש מרחשון

משיב הרוח ומוריד הגשם

הרצאה בליווי מצגת ווידאו בנושא המים מתקופת התנ"ך ועד ימינו, הכולל תצלומים נדירים ותרשימים שונים.

המשתתפים ילמדו על חשיבות המים בתקופה העתיקה, סיכסוכי מים במקרא, מקורות מים שונים ע"פ המקרא, המשנה והתלמוד, האקלים בארץ בהשוואה למצרים,  הקשר בין  הסיכסוך הערבי - ישראלי כיום למים, בעיות ופתרונות בתקופה המודרנית. 

bottom of page