top of page

​חודש תמוז-אב

תן לי את יבנה ואת חכמיה
סיפורו של רבן יוחנן בן זכאי, שמציל את העולם היהודי מחורבן, ומעביר את המרכז הרוחני של הסנהדרין מירושלים ליבנה. הסיפור המפורסם על מפגשו  של ריב"ז עם אספסינוס - דרך מקורות שונים, כאשר ברקע נלמד על המצב הקשה שבתוך חומות ירושלים, על המצור הרומאי וחורבן המקדש השני.
האם נהג ריב"ז כהוגן? האם יכל לבקש יותר? האין זו בגידה לדבר עם האויב? מה ריב"ז עצמו חשב על מעשהו לאחר זמן?
ההרצאה מלווה במצגת, תמונות, אנימציה ווידאו.bottom of page