top of page

עזרים למורים - Thinglink

אתר המאפשר שימוש בתמונה ויצירת קישוריות עליה.
אל קישוריות אלו ניתן לחבר טקסט, וידאו, קישור או תמונה אחרת.
הכלי יכול לשמש כמטלה מסכמת על נושא שהועלה בכתה ומשמש ככלי שיתופי לכל הלומדים.

דוגמא לשימוש באתר thinglink.

שימו לב לקישוריות המופיעות על גבי התמונה.

bottom of page